Gamle proteinmyter fra NTNU-professor

Gjesteinnlegg skrevet av Tanja Kalchenko, lege, og Nina Johansen, mastergrad i samfunnsernæring

Det er for lengst bred faglig enighet om at et kjøttfritt kosthold er næringsmessig fullverdig og passer for alle inkludert gravide og barn.  Stadig flere studier beviser at plantekilder til protein er sunnere, og at kjøttfritt kosthold blant annet kan beskytte mot hjerteinfarkt, diabetes og kreft. Det er ikke uten grunn at kostrådene i flere land, blant annet Canada, nå råder til å velge proteinkilder fra planteriket fremfor fra dyreriket.

Myten om at vi mennesker har behov for protein fra dyreriket er motbevist i forrige årtusen. Det er derfor lite heldig at Reidar Almås, som er pensjonert professor ved NTNU, fronter slike gamle myter (Aftenposten 10/07).

Almås synes også å bagatellisere helseskader av å spise bearbeidet kjøtt. Å referere til en forsker ved Institutt for husdyrvitenskap ved NMBU, som ikke anerkjenner WHOs konklusjon om at bearbeidet kjøtt er sikkert kreftfremkallende og bør begrenses i størst mulig grad, er kritikkverdig.

Almås glemmer at to tredjedeler av de beste norske matkornarealene sløses i dag bort til å dyrke gress, og at norske kuer og sauer, i tillegg til å spise gress og høy, forbruker totalt like mye kraftfôr som norske griser og kyllinger. Kan Almås kalle denne bruken av dyrket jord bærekraftig eller miljøvennlig? Uansett hvor mye kalorier det er i gress i norsk utmark, er utnyttelsen av utmarken sterkt begrenset av norsk klima. Kuer kan bare beite om sommeren, mens mat er noe de trenger hele året. Mesteparten av året fôres de med det som er høstet med traktor.

Tanja og Nina hører til Foreningen Helsepersonell for plantebasert kosthold. I høst gir de ut boken Plantebasert kosthold. 

Kilder:

Innlegg i Aftenposten https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/xgLn/Svart-mange-store-og-viktige-forskningsstudier-viser-gunstige-helseeffekter-av-vegetarisk-kost–Lars-T-Fadnes

(Sitater fra panelene under er samlet her https://hepla.no/hjem/kostrad-plantebasert-kosthold/helsedirektoratet-om-vegetarisk-og-vegansk-kosthold/  )

Helsedirektoratet https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/naringsrik-vegetarkost

https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/pass-pa-naringsstoffer-vegetar

Academy of Nutrition and Dietetics http://jandonline.org/article/S2212-2672%2816%2931192-3/fulltext

EAT-Lancet rapporten anser verken meieri- eller kjøttprodukter som nødvendige å ha i kosten  https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf

Canadas nye kostråd anbefaler å velge plantekilder til protein https://food-guide.canada.ca/en/

LMD, regjeringen.no, sitert: «Dyrket mark er en knapp ressurs. Bare tre prosent av Norges landareal er i dag dyrket mark – inkludert overflatedyrket jord og innmarksbeite – eller om lag 10 millioner dekar (1 dekar = 1000 kvadratmeter). Av dette er det bare 30 prosent som egner seg til å dyrke matkorn. Ingen EU-land har lavere andel. 90 prosent av jordbruksarealet går i praksis i dag til å dyrke dyrefôr, som blir omsatt til kjøtt, melk eller egghttps://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/jordbruk/innsikt/jordvern/jordvern/id2009556/

Landbruksdirektoratet. Korn og kraftfôr. Statistikk https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/korn-og-kraftfor/marked-og-pris/statistikk

Viser også til følgende: Bjørn Vidar Vangelsten, agroøkolog, har forsket på norsk selvforsyning https://forskning.no/2018/05/kjottreduksjon-kan-radikalt-oke-norsk-selvforsyning-av-mat/produsert-og-finansiert-av/nordlandsforskning

Karlsson m.fl. Nordic Council of Ministers, 2017. Future Nordic Diets. Exploring ways for sustainably feeding the Nordics. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1163192/FULLTEXT01.pdf

Mittenzwei, Milford, Grønlund. NIBIO, 2017. Utredningsnotat. Status og potensial for økt produksjon og forbruk av vegetabilske matvarer i Norge. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2451799

Flere kilder og sitater er samlet her https://hepla.no/hjem/kostrad-plantebasert-kosthold/baerekraftig-matproduksjon-i-norge-gressdyrkning-fortrenger-mat-til-mennesker/

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *